sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za 36 dní
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

Klenotník - Hodinář

 
Vydavatel: BEZ, spol. s r. o.
Adresa vydavatele a redakce:
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Tel./fax: +420 224 142 503
E-mail:klenotnik@klenotnik.com
 
Šéfredaktor: Jiří Zimmer
Redaktor: Kamila Lexová - lexova.kamila@klenotnik.com, +420 776 66 55 19
Vydavatelství: Petra Hlaváčková
Inzerce: Pavla Kunclová - pavla.kunclova@klenotnik.com, +420 604 959 941, +420 224 142 503
Redakční rada: Petra Burdová, ing. Jiří Kutil, Leoš Lambeitl, Jaromír Ondráček, Václav Heisler
 
Grafická úprava: Typos
 
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.
Podnikatelská 1160/14, 320 56 Plzeň
 
Distribuce:
ČR - vydavatel formou předplatného, PNS, a.s.
Hvožďanská 5-7, 148 31 Praha 4, Tel: +420 267 903 304, Fax: 267 903 338

Předplatné v ČR: vyřizuje: Petra Hlaváčková
Tel.: +420 734 586 536
Tel./fax: +420 224 142 503
email: petra.hlavackova@klenotnik.com
 
Předplatné na SR: Mediapritn Kapa Pressegrosso, a.s., P.O. Box 183,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,
Tel.: + 421 244 458 821, Fax: +421 244 458 819
predplatne@abompkapa.sk
Podávání novinových zásilek povoleno:
RPP Bratislava-Pošta 12, 20.3. 1996/č.j. 708/96

SR - Abopress, s.r.o., Radlinského 27, Bratislava, 811 07,
tel.: 00421/7/52 444 979, fax: 00421/7/52 444 981,
e-mail: abopress@abopress.sk, www.abopress.sk
 
Vychází jako dvouměsíčník
MK ČR 7294, ISSN 1211-1937


Údaje o společnosti
obchodní firma: BEZ, s.r.o.
sídlo: Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 62586831
Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33988
výše základního kapitálu činí 100 000,- Kč


www.sperkmoda.cz
hktdc.com