sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za -567 dnů
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

Klenotník - Hodinář

 
Vydavatel: BEZ, spol. s r. o.
Adresa vydavatele a redakce:
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Tel./fax: +420 224 142 503
E-mail:klenotnik@klenotnik.com
 
Šéfredaktor: Jiří Zimmer
Redaktor: Kamila Lexová - lexova.kamila@klenotnik.com, +420 776 66 55 19
Vydavatelství: Petra Hlaváčková
Inzerce: Pavla Kunclová - pavla.kunclova@klenotnik.com, +420 604 959 941, +420 224 142 503
Redakční rada: Petra Burdová, ing. Jiří Kutil, Leoš Lambeitl, Jaromír Ondráček, Václav Heisler
 
Grafická úprava: Typos
 
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.
Podnikatelská 1160/14, 320 56 Plzeň
 
Distribuce:
ČR - vydavatel formou předplatného, PNS, a.s.
Hvožďanská 5-7, 148 31 Praha 4, Tel: +420 267 903 304, Fax: 267 903 338

Předplatné v ČR: vyřizuje: Petra Hlaváčková
Tel.: +420 734 586 536
Tel./fax: +420 224 142 503
email: petra.hlavackova@klenotnik.com
 
Předplatné na SR: Mediapritn Kapa Pressegrosso, a.s., P.O. Box 183,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,
Tel.: + 421 244 458 821, Fax: +421 244 458 819
predplatne@abompkapa.sk
Podávání novinových zásilek povoleno:
RPP Bratislava-Pošta 12, 20.3. 1996/č.j. 708/96

SR - Abopress, s.r.o., Radlinského 27, Bratislava, 811 07,
tel.: 00421/7/52 444 979, fax: 00421/7/52 444 981,
e-mail: abopress@abopress.sk, www.abopress.sk
 
Vychází jako dvouměsíčník
MK ČR 7294, ISSN 1211-1937


Údaje o společnosti
obchodní firma: BEZ, s.r.o.
sídlo: Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 62586831
Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33988
výše základního kapitálu činí 100 000,- Kč


www.sperkmoda.cz
hktdc.com